ASVZ-Hollandsch Diep

Een ruimte voor 24-27 woonzorgunits
 • 24-27 plaatsen voor verstandelijk beperkten
 • 20 dagbestedingsplaatsen
 • gelegen naast de ASVZ aan de Floridaweg
 • Een mooi openbaar toegankelijke buitenruimte
Naast de bestaande ASVZ aan de Floridaweg in Oostgaarde in de buurt van winkelcentrum de Terp wordt een nieuwe woonzorg gebouw gerealiseerd voor mensen die een verstandelijke beperking hebben en zorgbehoevend zijn. Het wordt maximaal 3 bouwlagen hoog (=Maximaal 11 meter hoog) en maximaal 1000 m² groot. Aangrenzend aan het gebouw wordt een buitenruimte gerealiseerd voor de bewoners. Deze buitenruimte krijgt een groene inrichting met lage beplanting, zodat de groene uitstraling naar de omgeving toe intact blijft. De buitenruimte is openbaar toegankelijk.

 

Doe mee!

De uitgangspunten voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een kavelpaspoort, dat vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Wij willen het concept kavelpaspoort graag bespreken met de omwonende van de
locatie.

Woonzorgunits

Er worden 24 -27 woonzorgunits gerealiseerd en 20 dagbestedingsplaatsen. Daarnaast komt er één crisisplek, ofwel noodopvangplek. Het betreft drie groepen van acht woonunits, waarbij een indeling is gemaakt naar zorg, structuur en zelfstandig. De zorg groep zijn rolstoelafhankelijke cliënten met een midden tot laag niveau. Zij komen op de begane grond te wonen. Op de eerste verdieping komen cliënten te wonen die meer behoefte hebben aan structuur. De tweede verdieping is voor cliënten, die zelfstandiger zijn en in het verleden veelal zelfstandig gewoond hebben. Zij zijn veelal mondiger.

Voortgang

Op dinsdag 22 mei 2018 is er met omwonenden gesproken over het concept kavelpaspoort van de (nieuwe) ASVZ locatie. Een verslag van deze avond is onderaan deze pagina terug te vinden. Het kavelpaspoort ASVZ is op 8 oktober 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De randvoorwaarden waaraan de ontwikkelaar (Prohuis B.V.) dient te voldoen liggen hierin vast. Beoogd wordt een aantal zaken die zich richten op de inrichting van de omgeving nader te onderzoeken, zoals onder andere het plaatsen van extra bomen en het verbeteren van de fietsroute over het parkeerterrein van de Terp. We zullen dit in de toekomst met omwonende bespreken.

Op 12 september 2018 is het asbest(bodem)onderzoek uitgevoerd. De grond is niet verontreinigd met asbest.

 

Rho adviseurs stelt het Ontwerpbestemmingsplan ASVZ-Arcadia op.  Uitgangspunt hiervoor zijn de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het kavelpaspoort op 8 oktober 2018. Dit bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor 6 weken, zodat een ieder daarop kan reageren. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind maart 2019 ter inzage gelegd. We willen dan ook een bewonersinformatieavond organiseren om dit toe te lichten en in gesprek treden met omwonende voor het plaatsen van extra bomen naast het water en op het grasveld achter de nieuwe ASVZ. Tevens kunnen we 6 extra parkeerplaatsen realiseren bij de bestaande ASVZ-Kaap Florida om zo te voldoen aan de 6 parkeerplaatsen die nodig zijn voor ASVZ-Arcadia. We gaan hier graag met omwonende over in gesprek. Onderzocht wordt of de realisatie van een veilige fietsverkeersroute over het parkeerterrein van winkelcentrum De Terp meegenomen kan worden bij het Ibor-project voor de riolering in 2020.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Informatieavond conceptgebiedspaspoort

 • Vaststellen gebiedspaspoort in de gemeenteraad

 • Informatieavond ontwerpbestemmingsplan en inrichting omgeving

 • Opstellen en vaststellen bestemmingsplan ASVZ-Arcadia

 • Vergunningverlening bouwplan ASVZ-Arcadia

 • Oplevering ASVZ-Arcadia

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Mélanie SmitsStuur een bericht
06 - 29018445010 - 284 8792maandag t/m vrijdagochtend