Beeldkwaliteitplan 's-Gravenweggebied

  • Bijzonder karakter
  • Behouden voor de toekomst
  • Beeldkwaliteitplan
  • Samen met u!
Het 's-Gravenweggebied heeft zich met de jaren ontwikkeld van een agrarisch polderlandschap naar een groen woon- en recreatiegebied. Het bijzondere karakter willen wij graag behouden voor de toekomst en dit vastleggen in een (nieuw) beeldkwaliteitplan.

De ontwikkeling van een nieuw beeldkwaliteitplan doen we graag samen met u.

 

Denkt u mee?

Wij horen graag hoe u het gebied beleeft en wat u belangrijk vindt voor de sfeer van het gebied en uw woonomgeving. Woont u in het 's-Gravenweggebied, heeft u tips en/of bent u benieuwd naar de reacties van uw buren en eerste ideeën van de gemeente? Hiervoor heeft een Doe-Mee! avond plaatsgevonden op dinsdag 2 oktober 2018. Maar meedenken kan nog steeds! Stuur een e-mail naar Tamira Buijze  via  emailadres: t.n.buijze AT capelleaandenijssel DOT nl of telefoonnummer: 010-2848778.

 

De gesprekken tijdens de bijeenkomst op 2 oktober jongstleden hebben bijgedragen aan het nieuwe concept  beeldkwaliteitplan voor de 's-Gravenweg.

 

In januari 2019 organiseren we een klankbordgroep bijeenkomst. Als u in het gebied woont, wordt u daarvoor uitgenodigd.

 

Besluit ter inzage Concept Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u allen uit kennis te nemen van het concept Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Een definitieve uitwerking van het beeldkwaliteitplan 's-Gravenweg wordt voorbereid voor de gemeenteraadsvergadering van 18 maart 2019.

 

Het beeldkwaliteitplan

Hoofddoel van dit beeldkwaliteitplan is het behouden en versterken van de karakteristieke ruimtelijke kwaliteit van het 's-Gravenweggebied. Het huidige Beeldkwaliteitsplan 's-Gravenweggebied uit 2010 is een verzameling van ambities, kaders en criteria, waarbij veel ruimte voor interpretatie is omdat er weinig begeleidend beeldmateriaal is opgenomen. Ook de landschappelijke inpassing van de bouwwerken blijft onderbelicht. Bovendien refereert het beeldkwaliteitsplan aan verouderde beleidsstukken en wetgeving. Dit geeft aanleiding tot vervanging.

 

In het vernieuwde concept beeldkwaliteitplan wordt meer dan eerder gestuurd op de samenhang tussen landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische waarden binnen het 's-Gravenweggebied. Dit is beschreven in basisbegrippen voor de beeldkwaliteit, aangevuld door specifieke omschrijvingen en sfeerbeelden, passend bij verschillende kaveltypen die in het gebied voorkomen. Overall werkt het beeldkwaliteitplan als een stijlgids die als inspiratiekader dient voor kwaliteitsborging in breedste zin. In het beeldkwaliteitplan zijn ook de criteria opgenomen die als toetsingskader dienen voor de welstandstoets.

 

Ter inzage

In de hal van het gemeentehuis, Rivierweg 111, liggen het besluit en het Concept Beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019 ter inzage tot en met woensdag 18 januari 2019. Deze zijn eveneens gepubliceerd op de gemeentewebsite en www.capellebouwtaandestad.nl

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer R.A. ten Kate via telefoonnummer (010) 2848621.