Herinrichting Burgemeester van Beresteijnlaan

 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Verlagen snelheid
 • Spookrijden voorkomen
In de zuidelijke bocht van de Burgemeester van Beresteijnlaan (in de wijk Schollevaar) wordt een verharde middenberm (verkeersgeleider) aangelegd, zodat er een duidelijke scheiding is van de twee verkeersstromen. Dit voorkomt dat men op de verkeerde weghelft terecht komt. Daarnaast wordt hiermee ook de snelheid verlaagd op deze weg.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners

30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners

Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt

Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

 

Relatie met Bermweg-Oost

Nadat het ontwerp is vastgesteld, is geconstateerd dat de oplossing voor de bocht niet los gezien kan worden van de problematiek op de Bermweg-Oost. Dit heeft geleid tot een onderzoek waarin de verschillende mogelijkheden onderzocht zijn om voor beide situaties tot de meeste optimale oplossing te komen. Op Bermweg-Oost gaat het om het terugdringen van (zwaar) verkeer en bij de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan primair om het terugbrengen van de snelheid om zo ongelukken te voorkomen. Doel is om te komen tot een win-win situatie waarbij de doelstellingen van beide projecten wordt gehaald.

 

Presentatie 24 mei en vervolg

Het onderzoek is gepresenteerd op de druk bezochte bewonersavond op 24 mei 2018. Voor presentatie en verslag van de avond zie bijlagen. Tijdens deze avond zijn een aantal conclusies getrokken. Het uitplaatsen van bedrijven die zwaar verkeer genereren kwam als belangrijkste oplossing voor de trillingshinder naar voren. Om daarnaast doorgaand verkeer over de Bermweg terug te dringen en tegelijkertijd de veiligheid in de bocht te vergroten leek een rechtstreekse ontsluiting vanaf de bocht van de Burg. van Beresteijnlaan kansrijk.

 

Bewonersavond 22 november

De resultaten van vervolgacties en voorstellen zullen worden teruggekoppeld en gepresenteerd op de bewonersavond van 22 november aanstaande.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 – 21 16 33 54010 - 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag