Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Oostgaarde

  • Aantrekkelijker beeld
  • Bijdragen klimaatadaptatie
  • Natuurwaarden
Voor entrees van de stad en de ‘groene hoofdstructuren’ in Schollevaar, Oostgaarde en Schenkel worden toekomstbeelden opgebouwd. Deze geven weer hoe het beeld van de groenstructuren kan verbeteren en hoe met groen tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan zaken als het terugdringen van opwarming van stedelijke gebieden, de opvang van hemelwater, de reductie van fijnstof in de lucht en de vergroting van natuurwaarden.

Met de verbetering van de entree van Capelle vanaf de Abram van Rijckevorselweg-west tot aan het Capelseplein en de lanen in Schollevaar is reeds een start gemaakt. Informatie over deze stand van zaken vindt u via www.capellebouwtaandestad.nl/kwaliteitsimpuls-avr of http://www.capellebouwtaandestad.nl/kaart/project:kwaliteitsimpuls-openbare-ruimte-schollevaar

 

De lanen Oosterlengte, Westerlengte en Zuiderbreedte zijn karakteristieke lijnen binnen Oostgaarde, met veel grote bomen: vaak mooi maar soms ook hinderlijk. Er is ruimte voor verbetering, en de gemeente wil verkennen hoe zo’n kwaliteitsimpuls voor de beplanting eruit kan zien.

 

Denkt u mee?

Op 9 oktober 2018 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Hieraan voorafgaand is een gebiedstour georganiseerd en is met een aantal geïnteresseerden het gebied verkend.

 

Vervolg

Tijdens de startbijeenkomst over het voornemen voor een kwaliteitsimpuls is gesproken over het opzetten van een werkgroep. In de werkgroep zullen we met elkaar de opgave nogmaals bekijken en gezamenlijk werken naar een ontwerp, passend binnen kaders en diverse wensen/behoeften.

Deze staat gepland op woensdag 9 januari om 19.00u, Basisschool Het Ontdekrijk.

 

 

Uitkomst bewoners bijeenkomst 9 oktober

De gebiedstoer en de bewonersbijeenkomst rond het groen langs de Oosterlengte, Westerlengte en Zuiderbreedte hebben duidelijk gemaakt dat bewoners hechten aan groen en mooie lanen, maar dat het groen langs de wegen in de huidige vorm ook hinder en gevoel van onveiligheid oplevert.

De grote, sterk uitgegroeide platanen vormen het discussiepunt. Gevraagd is om meer duidelijkheid te bieden over de toestand en veiligheid van de bomen, over wat de gemeente onder overlast verstaat  en op welke gronden er ingegrepen wordt. Deze punten zijn in de bijeenkomst kort toegelicht en er zal in het vervolg meer informatie over worden verstrekt.

Herkend wordt dat er verschillende laandelen zijn, die de wijk ook aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd zijn er diverse suggesties zijn gedaan om de hinder van bomen te beperken, bijvoorbeeld snoeien, selectief verwijderen en aanplant van kleinere bomen. Ook behoud van de bomen en het zorgen voor meer natuur- en kleurrijke bermen is naar voren gebracht.

 

In een werkgroep van bewoners en deskundigen wordt hierover doorgedacht om te komen tot een samenhangend toekomstbeeld en plan voor het groen langs deze wegen. Diverse bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Aanmelden voor deelname in de werkgroep kan nog steeds!

Momenteel wordt gezocht naar een geschikte datum voor de opstart van de werkgroep sessies. Voornemen is deze in januari 2019 te laten plaatsvinden. Wanneer u zich heeft aangemeld voor deelname in de werkgroep, ontvangt u een uitnodiging met datum en locatie. Op deze website zal deze informatie ook gedeeld worden.

 

Overig

Kon u niet aanwezig zijn tijdens de gebiedstour/bijeenkomst of heeft u geen interesse in deelname in de werkgroep?

Ook dan kunt u nog steeds uw ideeën/suggesties kenbaar maken! Wij horen graag van u hoe u nu de beplanting ervaart en wat u belangrijk vindt voor de toekomst. Dit kan via Tamira Buijze: t.n.buijze AT capelleaandenijssel DOT nl of via telefoonnummer: 06-27384926.