Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Schenkel

  • Aantrekkelijker beeld
  • Bijdragen klimaatadaptatie
  • Verbeteren beplanting
Voor entrees van de stad en de ‘groene hoofdstructuren’ in Schollevaar, Oostgaarde en Schenkel worden toekomstbeelden opgebouwd. Deze geven weer hoe het beeld van de groenstructuren kan verbeteren en hoe met groen tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan zaken als het terugdringen van opwarming van stedelijke gebieden, de opvang van hemelwater, de reductie van fijnstof in de lucht en de vergroting van natuurwaarden.
  • Wij denken graag samen met u na over het toekomstbeeld voor de beplanting

van de Poortmolen. Deze laan is een karakteristieke lijn binnen Schenkel met veel grote bomen: vaak mooi maar soms ook hinderlijk. Er is ruimte voor verbetering, en de gemeente wil met u verkennen hoe zo’n kwaliteitsimpuls voor de beplanting eruit kan zien.

 

Denkt u mee?

Op woensdag 17 oktober jongstleden heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Voorafgaand is met een groep geïnteresseerden een wandeling gemaakt langs de poortmolen om het gebied in beeld te brengen.

 

Kon u niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst of wandeltocht? U kunt nog steeds uw ideeën en suggesties kenbaar maken! Wij horen graag van u hoe u nu de beplanting ervaart en wat u belangrijk vindt voor de toekomst.

Ook kunt u zich aanmelden voor de werkgroep die wordt opgestart. Dit kan via email aan Tamira Buijze: t.n.buijze AT capelleaandenijssel DOT nl of via telefoonnummer: 06-27384926.

 

Werkgroep

Tijdens de startbijeenkomst over het voornemen voor een kwaliteitsimpuls is gesproken over het opzetten van een werkgroep. In de werkgroep zullen we met elkaar de opgave nogmaals bekijken en gezamenlijk werken naar een ontwerp, passend binnen kaders en diverse wensen/behoeften.

De werkgroep staat gepland op dinsdag 15 januari om 19.00u, Buurthuis De Wel (1e etage).

 

Wilt u zich aanmelden om mee te denken/praten in de werkgroep kan dat via eerder genoemd emailadres. Geïnteresseerden die zich al hebben aangemeld voor de werkgroep ontvangen op korte termijn een email met een uitnodiging. 

 

Bewonersbijeenkomst 17 oktober 2018

Tijdens de gebiedstoer en de bewonersbijeenkomst rond het groen langs de Poortmolen is de beplanting ‘geschouwd’ en zijn vele suggesties gedaan voor het toekomstbeeld van en maatregelen voor het groen. Hierover is in groepen uitgebreid van gedachten gewisseld.

 

Uitkomst van de avond (beknopt)

Bomen werden op zich gewaardeerd, bijvoorbeeld vanwege het karakteristieke beeld van de weg en de privacy die zij creëren. Ook zijn echter diverse situaties benoemd waarin de aanwezige bomen last geven door bijvoorbeeld schaduw en wortels. Suggesties zijn gedaan om bij aanpassing van het groenbeeld van de weg meer variatie aan te brengen, waarbij de samenhang niet uit het oog mag worden verloren. Dit kan bijvoorbeeld door bijzondere bomen op bijzondere plekken te plaatsen, bij vervanging voor een boomtype per laandeel te kiezen en een mix te maken van bomen die op elkaar lijken.

 

Als ingrepen zijn onder andere genoemd:

  • Het behouden van bomen aan één zijde van de weg (en zo nodig regelmatig snoeien/toppen)
  • Het verwijderen van de meeste last gevende bomen; het vervangen van sterk schaduw gevende bomen door kleinere/smallere typen
  • Hinder van boomwortels zou kunnen worden beperkt door de toepassing van wortelschermen of het verplaatsen van het fietspad naar de boomvrije zijde van de weg
  • De aanwezige rozenbermen kunnen op waardering rekenen. Voor enkele andere heestervakken staat een bloemrijker beeld voor ogen.
  • Het plein bij gebouw de Mollenpoort kan qua groen verbeteren door bijvoorbeeld een betere invulling van de plantenbakken en meer en meer kleurrijke groenperken.