Realiseren landelijke woonbuurt 's-Gravenweteringpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap
 • Openbare ruimte is een multifunctioneel landschapspark
 • Het slagenlandschap als basis voor ontwikkeling
 • Divers en landelijk wonen met circa 60 woningen
 • Klimaatverbetering op gebied van energie, bodem en water
7 feb

Sloop panden Kanaalweg 44-50

Van Groningen Sloopwerken B.V. is gestart met de sloop van de panden aan de Kanaalweg 44, 46, 48 en 50. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot april 2019. Na de sloop wordt de bodem geschikt gemaakt om er te kunnen wonen. Tot het moment dat de bouw van de nieuwe woningen start, wordt het terrein tijdelijk ingericht als openbaar parkeerterrein.

Het IJsselcollege is eind 2016 verhuisd van de Kanaalweg naar een nieuwe locatie. Gedurende de verbouwing van het gemeentehuis wordt het voormalige schoolgebouw gebruikt als onder andere vergaderlocatie voor de gemeenteraad. Zodra die verbouwing gereed is wordt het schoolgebouw gesloopt en maakt dan plaats voor een kleinschalige dorpse woonbuurt van circa 60 woningen met een gevarieerde mix aan woningtypen. Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort vastgesteld met de ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling. Het gebiedspaspoort kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Een autoluwe woonbuurt met fiets- en wandelroutes

Locatie ’s-Gravenweteringpark wordt een kleinschalige dorpse woonbuurt met vrijstaande woningen, twee onder één kappers en een beperkt aantal rijwoningen en appartementen. Het zijn woningen met een aansprekende landelijke en dorpse architectuur. De toekomstige woonbuurt kenmerkt zich door een autoluw karakter waarbij de straten een smal, dorps wegprofiel hebben. De buurt wordt voor auto’s ontsloten vanaf de Kanaalweg. Wandel- en fietspaden vormen routes en doorzichten vanuit de omliggende wijken naar het landschap. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

 

Een duurzame ontwikkeling

Voor ‘s-Gravenweteringpark hebben we een hoge duurzaamheidsambitie. We zetten in op klimaatbewust ontwikkelen op het gebied van bodem, water, materiaalgebruik en energie.

 

Het slagenlandschap als basis

Na de sloop van de school worden de oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht, zodat ook extra waterberging ontstaat. Daarnaast is het de ambitie om de afwisseling tussen het open en gesloten karakter aan de randen van ‘s-Gravenweteringpark in stand te houden.

Impressie hoe woningbouw een invulling kan geven op de locatie 's-Gravenweteringpark gezien vanaf het fietspad tussen de locatie en de golfbaan. Voor deze impressie is gebruik gemaakt van het referentieproject De Bras (Ypenburg), Heren 5 en FARO architecten

Doe mee

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort was er een grote betrokkenheid van de omwonenden. Wij vragen de nog te contracteren ontwikkelaar deze betrokkenheid voort te zetten bij het uitwerken van een concreet bouwplan na de aanbesteding. 

 

Omwonenden worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, onder andere met een digitale nieuwsbrief over Landelijk Capelle.

 

 

Voortgang

Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort voor herontwikkeling van locatie 's-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Sloop panden Kanaalweg 44, 46, 48 en 50

Momenteel worden de panden aan de Kanaalweg 44, 46, 48 en 50 gesloopt.  De sloopwerkzaamheden duren tot medio april 2019. Na de sloop van de panden wordt een bodemsanering uitgevoerd en vervolgens terrein tijdelijk ingericht als openbaar parkeerterrein. Dit terrein kan gebruikt worden tot het moment dat de bouwwerkzaamheden gaan starten voor de nieuwbouw van locatie ’s-Gravenweteringpark.

 

Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)

De sloop van het voormalig schoolgebouw wordt uitgevoerd door de ontwikkelende partij en vindt naar verwachting in het najaar 2019 plaats. Bij het voormalige IJsselcollege zijn een vaste broedplaats van een buizerd en een paarverblijf van de Gewone dwergvleermuis en een nazomerverblijf van een Ruige dwergvleermuis geconstateerd. Omdat er vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in het voormalige schoolgebouw zijn geconstateerd moeten we geruime tijd vóór de sloopwerkzaamheden zorgen voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving. Voor de buizerd worden omstreeks februari/maart 2019 twee tot drie kunstbuizerdnesten in de omgeving van het plangebied geplaatst door de gemeente. Momenteel worden geschikte locaties voor het aanbrengen van vleermuiskasten verkend.

  

Aanbestedingsprocedure herontwikkeling 's-Gravenweteringpark

In augustus 2018 is de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte marktpartij te vinden voor de herontwikkeling van locatie ’s-Gravenweteringpark. Deze aanbestedingsprocedure is gestart met een selectiefase, waarin partijen gevraagd worden om referenties, die laten zien in welke mate zij ervaring hebben met vergelijkbare (her)ontwikkelingen. De vijf meest geschikte gegadigden zijn uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. Wij verwachten dat omstreeks mei 2019 bekend is welke marktpartij het bouwplan concreter gaat uitwerken op basis van het vastgestelde gebiedspaspoort. De ontwikkelaar betrekt bij deze uitwerking de omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners.  

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad

 • Aanbesteding

 • Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50 en voormalig IJsselcollege

 • Uitwerking bouwplan en voorbereiding

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag