Herinrichten kruispunt Burg. Bakkerlaan - Spoorlaan

 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Voetgangersoversteekplaats
 • Burgemeester Bakkerlaan en Spoorlaan
Het kruispunt Burgemeester Bakkerlaan - Spoorlaan moet anders worden ingericht om meer overzicht te krijgen. Het kruispunt wordt ingericht als uitritconstructie. Hierdoor ontstaat meer overzicht door een kleiner kruisvlak, een betere snelheidsregulering en betere oversteekbaarheid.

Het project Verkeersveiligheid 50 km per uur-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is een eerste bewonersbijeenkomst gehouden met als doel vroeg in het project de wijk te informeren. Ook is zo veel mogelijk informatie uit de wijk opgehaald zoals ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen.

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept van een maatregelenpakket. Dit voorgestelde maatregelenpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de geleverde informatie van de bewoners is het maatregelenpakket bijgesteld van concept naar definitief voorstel.

Voortgang

Op 15 februari 2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarin bewoners zijn geïnformeerd en informatie is opgehaald. Tijdens de bijeenkomst van 30 juni 2016 is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd. De civieltechnische uitwerking is in voorbereiding.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010 - 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag