Kanaalweg versterken als entree van de stad

Samen op weg naar een aantrekkelijke stadslaan
 • Aantrekkelijke uitstraling bebouwing
 • Kanaalweg voor dienstverlening en wonen
 • Verbinding met ontwikkellocaties Oeverrijk en 's-Gravenweteringpark
De Kanaalweg is en blijft een drukke aanrijdroute naar het Capelse centrum. Van de Kanaalweg willen we een aantrekkelijkere stadslaan maken door de uitstraling gezamenlijk te verbeteren, de focus te leggen op dienstverlening, de achterzijde van de Kanaalweg een gezicht te geven richting Oeverrijk en het verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling.

Verbeteren uitstraling en werken aan toekomstbestendigheid Kanaalweg

We nemen diverse maatregelen om een impuls te geven aan de uitstraling van de Kanaalweg én de toekomstbestendigheid van de aanwezige winkels en bedrijven.

 

Divers winkelaanbod met een focus op dienstverlening en uitstraling

De Kanaalweg is een goede locatie voor dienstverlenende bedrijven. Daarom stimuleren wij de komst van dit type bedrijven naar deze locatie. De Kanaalweg heeft op dit moment geen eenduidige uitstraling qua bebouwing, gevels en reclames. Wij voeren gesprekken met ondernemers om gezamenlijk op te trekken in het verbeteren van de Kanaalweg (eventueel in combinatie met de Bermweg). Daarbij betrekken we ook bewoners om overeenstemming over de sfeer te bereiken.

 

Nieuwe woonbuurten op een goede manier op de Kanaalweg aansluiten

Door de ontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark wordt direct aan de Kanaalweg nieuwbouw gerealiseerd die aansluit bij de sfeer van de stadslaan. Het gebiedspaspoort ’s-Gravenweteringpark beschrijft de spelregels voor een representatieve uitstraling van deze gevels.

 

Voor ’s-Gravenweteringpark wordt  in de buurt van de huidige toegang naar het voormalige IJsselcollege een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd die aansluit op de Kanaalweg. Op de Kanaalweg wordt daarvoor een middeneiland (uitvoegstrook) aangelegd. Voor deze aanpassing moeten circa 9 parkeerplekken worden weggehaald. Recht tegenover deze ontsluiting wordt ook de ontsluitingsweg naar nieuwbouwlocatie Oeverrijk gerealiseerd, zodat het verkeer van hetzelfde middeneiland gebruik kan maken. Verkeersonderzoek geeft aan dat het doorgaande verkeer op de Kanaalweg hierdoor geen vertraging oploopt.

  

De achterzijde van de Kanaalweg een gezicht geven

De kavels aan de achterkant van de Kanaalweg, richting Oeverrijk, hebben een flinke diepte (circa 60 meter), maar worden soms weinig gebruikt. De ontwikkeling van Oeverrijk tot groene woonlocatie biedt kansen om deze achterzone tegelijkertijd aan te pakken. We maken het daarom mogelijk om aan de achterzijde van de Kanaalweg, op de bestaande bedrijfskavels, woningen te ontwikkelen die ontsloten worden via een nieuwe straat. De eigenaren staan positief tegenover deze ontwikkeling en zijn bereid gezamenlijk op te trekken. Om richting te geven aan deze herontwikkeling wordt in samenspraak met de eigenaren een gebiedspaspoort opgesteld.

 

Aan de oostzijde van de Kanaalweg biedt het kavel achter Kanaalweg 6-38 kansen voor woningbouw. Op deze locatie zijn nu enkele loodsen aanwezig. De ontwikkeling van kleinschalige woningbouw sluit goed aan bij het nieuwe woonbuurtje ’s-Gravenweteringpark.

Impressie hoe door herontwikkeling van de achterterreinen (rechts op de impressie) aan de westzijde van de Kanaalweg kan zorgen voor een gezicht naar Oeverrijk (links op de impressie).

Verbeteren verkeersdoorstroming Kanaalweg

De Kanaalweg is één van de belangrijkste ontsluitende wegen van Capelle en heeft een hoge verkeersintensiteit. Het is in het belang van de hele gemeente dat de doorstroming van de Kanaalweg gewaarborgd blijft. Hieronder vindt u een samenvatting van de maatregelen die we gaan nemen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming.

 

Optimaliseren instelling verkeerslichten

Om de doorstroming te verbeteren wordt de instelling van de verkeerslichten op de Kanaalweg in samenwerking met experts geoptimaliseerd. Hiervoor hebben veel Capellenaren aandacht gevraagd tijdens de gesprekken.

 

Parkeren anders organiseren

De parkeerplaatsen direct langs de straat worden verplaatst naar nieuwe parkeerterreinen aan beide zijden van de Kanaalweg, onder andere naar nieuwe parkeerterreinen bij de toekomstige ontsluitingsweg van ‘s-Gravenweteringpark en Oeverrijk. Deze maatregel wordt gefaseerd uitgevoerd, gecombineerd met de ontwikkelingvan de aangrenzende woonbuurten Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark. Het totaal aantal parkeerplaatsen rondom de langs de Kanaalweg blijft hierbij gelijk. Achter een deel van de woningen, direct grenzend aan ’s-Gravenweteringpark, realiseren wij parkeerplaatsen voor die bewoners. Op termijn is het wenselijk dit voor de gehele oostelijke zijde te realiseren, maar hiervoor moet samenwerking gezocht worden met andere eigenaren aan de Kanaalweg.

 

Door het verplaatsen van de parkeervakken direct langs de straat kunnen bewoners en ondernemers beter en eenvoudiger parkeren en wordt de doorstroming van de weg minder belemmerd door parkeerbewegingen. Ook ontstaat er ruimte om de straat te vergroenen. Met kleurrijke vaste planten sluiten we aan op de nieuwe inrichting van de Rivierweg in het centrum van Capelle. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de uitritten (deze moeten uiteraard bereikbaar blijven) en de vele kabels en leidingen die in de grond liggen. Bomen planten is hierdoor naar verwachting bijna niet mogelijk.

 

 

Impressie verbeteren groene uitstraling Kanaalweg. Deze vergroening in combinatie met het verplaatsen van parkeerplaatsen vindt in fases plaats.

Doe mee!

Bewoners, ondernemers en eigenaren aan de Kanaalweg worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse activiteiten, zoals de aanleg van het middeneiland, de ontsluitingswegen naar Oeverrijk en 's-Gravenweteringpark en de wijze waarop het parkeren wordt geregeld. Voor de ontwikkeling van woningen op het achterterrein wordt samen met de eigenaren een gebiedspaspoort opgesteld.

Voortgang

Op 13 november 2017 is de gebiedsvisie Landelijk Capelle inclusief het voorstel voor het versterken van de Kanaalweg als entree van de stad vastgesteld. Momenteel worden de werkzaamheden voor de aanleg van het middeneiland op de Kanaalweg voorbereid, die naar verwachting in mei/juni 2018 worden uitgevoerd. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen eigenaren en huurders die gevestigd zijn aan de Kanaalweg nadere informatie en kunnen zij in gesprek tijdens een inloopbijeenkomst die wij gaan organiseren. Naar verwachting wordt in de loop van 2018 gestart met het opstellen van het gebiedspaspoort voor de ontwikkeling van woningen op de achterterreinen aan de westzijde van de Kanaalweg.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Aanleg middeneiland Kanaalweg

 • Uitwerken gebiedspaspoort herontwikkeling Kanaalweg West

 • Uitvoeren aanpassingen parkeren en groen Kanaalweg

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag